วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม “มาบังเกิด” ลูกา 2:11-14

เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสตเจ้า
มาบังเกิดที่เมืองดาวิด นี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลาย
คือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้น
มีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า
“1.พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลก
2.สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น

Q1 “การมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์” นำมาซึ่ง “หมายสำคัญ” สำหรับโลกใบนี้อย่างไร?
Q2 “การมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์” เป็น “หมายสำคัญ” และนำมาซึ่ง “สันติสุข” ในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู ลูกา 2:28-31 ประกอบ)
หมายเหตุ: ลูกา 2:28-31 28 สิเมโอนจึงอุ้มพระกุมาร และสรรเสริญพระเจ้าว่า 29 “ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้พระองค์ทรงให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุข ตามพระดำรัสของพระองค์ 30 เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว 31 ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าบรรดาชนชาติทั้งหลาย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เศฟันยาห์ 1-3  วิวรณ์ 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *