คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2024講道2024年1月7日(主日)

หัวข้อ: “เติบโตไปด้วยกัน”
題目:
“一同成長”
ข้อพระคัมภีร์: เอเฟซัส 4:11-16
聖經經文:以弗所書 4:11-16
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
講員:陳文明傳道
ผู้แปล: อ.เหอจื้อผิง
翻譯:何澤平牧師

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *