วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 1 เปโตร 3:15-16ก “เตรียมพร้อมเสมอ”

แต่ในใจของพวกท่าน 1.จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
2.จงเตรียมพร้อมเสมอ ที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบ
เหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่าน
แต่3.จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและ4.ด้วยความนับถือ

Q1 เปาโลได้ให้ “คำแนะนำ” อย่างน้อย 4 ประการ สำหรับการเป็น “พยาน” และ “การตอบคำถาม” คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าดังนี้
Q2 คุณจะนำ “คำแนะนำ” ทั้ง 4 ข้อ ไปใช้ในการตอบคำถามของคนอื่นๆ ที่ไม่เป็นคริสเตียนอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ปฐมกาล 20-22 มัทธิว 6:19-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *