วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม สุภาษิต 25:21-22 “บนศรีษะของเขา”

ถ้าศัตรูของเจ้าหิว จงให้อาหารเขากิน และถ้าเขากระหาย
จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะเจ้าจะสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา
และพระยาห์เวห์จะประทานบำเหน็จแก่เจ้า

Q1 คำพูดที่ว่า “เพราะเจ้าจะสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา” หมายความว่าอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง” และ ดู โรม 12:21 ประกอบ)
Q2 “ใคร” คือ “ศัตรูของคุณ”? คุณจะ “สุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศรีษะของเขา” ด้วยการทำความดีอย่างไร? หมายเหตุ: โรม 12:21 อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 31-33 มาระโก 9:2-29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *