คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2024

หัวข้อ: “อุทิศชีวิตเพื่อพระคริสต์”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 12:1-11
ผู้เทศนา: คุณวีระชัย จะฟะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *