คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2024

หัวข้อ: “THE LAMB OF GOD”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 12:12-19
ผู้เทศนา: คุณวิทย์ สุนทรนันท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *