วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม มาระโก 12:17 “ของ*ของพระเจ้า”

พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า “ของของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์
และของ*ของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า”
พวกเขาก็ประหลาดใจในพระองค์อย่างยิ่ง

Q1 อะไรคือ “ของ*ของพระเจ้า”? (ดู หมายเหตุ ประกอบ)
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถมอบ “ถวายชีวิตของคุณ” ให้กับพระเจ้า? อธิษฐานมอบสิ่งนั้น และขอกำลังจากพระเจ้า (ดู ฮีบรู 12:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: คำว่า “ของ”* ตรงนี้หมายถึง ชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26-27 26 แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด” 27 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง
ฮีบรู 12:1-2 1 เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น  ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา 2 โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: โยชูวา 16-18 ลูกา 2:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *