คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2024講道2024年4月14日(主日)

หัวข้อ: “เติบโตมาในครอบครัวแบบไหน?”
題目:
“在什麼樣的家庭成長?”
ข้อพระคัมภีร์: ลูกา 2:41-52
聖經經文:路加福音 2:41-52
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
講員:陳文明傳道
ผู้แปล: อ.เหอจื้อผิง
翻譯:何澤平牧師

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *