วันจันทร์ที่ 15 เมษายน ลูกา 16:18 “หย่า”

“ผู้ที่หย่าภรรยาของตน @แล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณี
และ@คนที่รับหญิงซึ่งสามีหย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณีด้วย

Q1 คู่สามีภรรยาในปัจจุบัน มักจะแก้ไขปัญหาครอบครัวด้วย “การหย่า” แต่ทำไมพระคัมภีร์ตอนนี้กลับมองว่า “การหย่า” ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาครอบครัวที่ดี เพราะเหตุใด? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน คุณจะนำหลักการของพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการเลือกคู่ครองอย่างไร? ถ้าคุณแต่งงานแล้ว และครอบครัวกำลังมีปัญหา การแก้ปัญหาครอบครัวด้วย “การหย่า” จะอยู่ห่างจากชีวิตของคุณได้อย่างไร? (อ่าน เอเฟซัส 5:25 ประกอบ)
หมายเหตุ: เอเฟซัส 5:25 ส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 ซามูเอล 25-26 ลูกา 12:32-59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *