คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2024

หัวข้อ: “อยากจะเห็นพระเยซู”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 12:20-36
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *