คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024

หัวข้อ: “คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรา”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 13:18-30
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *