ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชูพรรณ คุณวรวดี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *