รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์
ผู้เทศนา : อ.สันติ แก้วเตชะ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *