สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

สูจิบัตร 22 เมษายน 2018

國語部程序表二〇一八年四月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  22 เมษายน ค.ศ. 2018                  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณดวงรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณรพีพรรณ คุณวศีนี
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์ เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ก้าวต่อไป สรรเสริญแด่พระเจ้า มีสหายเลิศคือพระเยซู อ่อนโยนและทรงอำนาจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 113:1-9” คุณดวงรัตน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระคุณพระเจ้า”
เทศนา : “พระเจ้าทรงเป็นมรดกของเขา” “เฉลยธรรมบัญญัติ 18:1-14”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าจะรักและบูชา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *