ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวันดี คุณสุภัทรา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *