ผู้รับผิดชอบ รายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2010

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2010

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชัยพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณจำเริญ/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *