สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2010

สูจิบัตร 10 ต.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 10 ตุลาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสิชาณีย์/คุณวิภาวัลย์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณขวัญเนตร  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณชนมน

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระเจ้าเที่ยงแท้ พระเจ้าทรงเลี้ยงดู เราจะโมทนาพระคุณ เวลานี้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 12:22-31” คุณฑิฆัมพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณขวัญเนตร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่”
เทศนา
: บทเรียนจากชีวิตของหญิงม่ายกับเอลียาห์ “1 พงศ์กษัตริย์ 17” คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าต้องการพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *