ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *