ผู้รับผิดชอบ รายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2010

ผู้นำประชุม : คุณปริญญา
ผู้เทศนา
: อ.เอสรา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณขนิษฐา/คุณอุรัชนี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณภูมินทร์/คุณชูพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *