สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2010

สูจิบัตร 17 ต.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 17 ตุลาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณวิทย์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณพรรณี/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชัยพร  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณณัฐฐิติชญา

เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: นับที่มี นับพระพร ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า อยู่ด้วยพระคำ ขอให้คำจากปากข้า
อ่านพระวจนะ
: “โยบ 38:1-7; 40:1-14; 42:1-6” คุณรพีพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชัยพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ”
เทศนา
: พอใจ “1 ทิโมธี 6” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *