ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอภิรดี คุณภีรพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *