ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2010

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2010

ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์
ผู้เทศนา
: คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณจำเริญ/คุณสุมล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *