ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา
: อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอรวรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณสิชาณีญ์/คุณพัทธมน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณชูพรรณ/คุณอุลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *