ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :
อ.วินัย สีสัน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภีรพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณน้ำทิพย์/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณชูพรรณ/คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *