สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2010

สูจิบัตร 5 ธ.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 5 ธันวาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณสุนทรีย์ ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณภีรพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณชูพรรณ/คุณสมสิริ  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพานฮุ่ยจู
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณโจวยวี่เฉิน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณลดาวัลย์
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์  ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา

อธิษฐาน : เผื่อ “ในหลวง”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ร้องเพลงกล่าวชมฤทธิ์พระเป็นเจ้า ดอกไม้ทุ่งนา พระเยซู พระผู้ช่วย
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “มีคาห์ 6:8”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 11:25-30” คุณชูพรรณ/คุณสมสิริ
คณะนักร้อง
: Christmas Night
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณลดาวัลย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ” หน้า 77
เทศนา
: “ความรักของพระบิดา” ลูกา 15:11-29 อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :
“สรรเสริญแด่พระเจ้าหน้า 22 (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *