ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2022

ผู้นำประชุม: คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา: คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เล่นดนตรี: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *