ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2011

วันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2011

หัวข้อเทศนา : การร่วมรับใช้ “1 โครินธ์ 3, 4”
ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :
อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวิทย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณศิลดา/คุณสิชาณีย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณจำเริญ/คุณขวัญเนตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *