สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2011

สูจิบัตร 6 ก.พ. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์ ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงพร/คุณจางเจียยุ่น  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณกงอี้เจวียน คุณเฉินจิ้ง
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์  ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจ้าวเจวียน

อธิษฐาน : เผื่อ “ฮ่องกง”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ข้ายกเสียงขึ้น แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู เราร่วมกันในพระวิญญาณ
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “สดุดี 133:1-3”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “1 โครินธ์ 12:12-31” คุณดวงพร/คุณจางเจียยุ่น
คณะนักร้องยุวชน
: “I Don’t Know About Tomorrow”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจ้าวเจวียน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “อยู่เพื่อพระเยซู” หน้า 232
เทศนา
: “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักร” (1 โครินธ์ 1) อ.ชัยวัฒน์/คุณสุนทรีย์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ความรักวิเศษเหนือรักอื่นใด” หน้า 123 (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *