ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 2011

วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 2011

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :
อ.วินัย สีสัน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณสิชาญ/คุณศิลา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณจำเริญ/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *