God Speaks To Me Project

โครงการจดคำเทศนาทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างชีวิตด้วยพระวจนะ
เพื่อให้สามารถจดจำได้ นำไปแบ่งปันกับคนอื่น และนำมาทบทวน
เพื่อพระคำของพระเจ้าจะเกิดผล และเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *