สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2011

สูจิบัตร 6 มี.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 6 มีนาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:30 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณกรรณิกา ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณโจวยวี่เฉิน คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณเหอจื่อหวาย
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณสุมล/คุณรพีพรรณ   ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณศิริพร

อธิษฐาน : เผื่อ “ลิเบีย”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราร่วมกันในพระวิญญาณ ขอผู้ช่วยประเสริฐอย่าลืมข้า พระบิดาเรารัก
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “2 โครินธ์ 5:17”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ยากอบ 1:2-7” คุณอรวรรณ/คุณสุวรรณา
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณศิริพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ” หน้า 12
เทศนา
: “การเชื่อฟัง การอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลง” ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “อัศจรรย์พระผู้ช่วยเรา” หน้า 260  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *