ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 2011

วันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 2011

หัวข้อเทศนา : จงถวายตัว
ผู้นำประชุม
: อ.วินัย
ผู้เทศนา :
อ.โสภณ จริยาสุวรรณ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจินตนาภรณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย
& ปฏิคม :
คุณอุลัย/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *