สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2011

สูจิบัตร 3 เม.ย. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 3 เมษายน ค.ศ. 2011 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณวิทย์/อ.เหอจื้อผิง ผู้นำประชุม : คุณวิทย์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอัจฉรา/คุณจางเจียยุ่น ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณศิริพร คุณจ้าวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณทวี

อธิษฐาน : เผื่อ “ซีเรีย”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ สันติสุขของพระคริสต์ เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “เยเรมีย์ 17:7-8”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
พิธีบัพติศมา
: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
อ่านพระวจนะ
: “ฮีบรู 10:1-10” คุณอัจฉรา/คุณจางเจียยุ่น
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: “จากวันนั้น”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณทวี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู” หน้า 79
เทศนา
: “4 ช.” (อพยพ 12:1-4; 29-42) อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ข้ารับการไถ่ / คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *