ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 เม.ย. 2011

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2011

หัวข้อเทศนา : การมีความเชื่อ
ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา
: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณขวัญเนตร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณวิภาวัลย์/คุณณิชา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย
& ปฏิคม :
คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *