ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 2011

วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 2011

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :
อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณชูพรรณ/คุณขวัญเนตร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณพรพรรณา/คุณณิชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *