ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2011

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2011

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณชนมน/คุณรพีพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย
& ปฏิคม :
คุณอุลัย/คุณขวัญเนตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *