สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2011

สูจิบัตร 8 พ.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณชูพรรณ/คุณขวัญเนตร ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพร  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณณิชา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ชีวีเราอยู่ในพระองค์ ทุกวันเวลา เพราะพระองค์ทรงอยู่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นอกจากพระองค์ คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ แด่พระเจ้าผู้สมควรสรรเสริญ

อ่านพระวจนะ
: “กาลาเทีย 6:2-10” คุณนงค์ลักษณ์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ข้าขอบพระคุณ”
เทศนา
: การเป็นโสด “1 โครินธ์ 7” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “เราจะสร้างประชากร” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *