ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 2011

วันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 2011

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :
นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณปาริชาติ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณดวงพร/คุณภัทรพร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย
& ปฏิคม :
คุณพรพรรณา/คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *