สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2011

สูจิบัตร 5 มิ.ย. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 5 มิถุนายน ค.ศ. 2011 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์ ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณสุนทรีย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสุมล/คุณมุกดา  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณสมสิริ คุณจ้าวเจวียน คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเสริม

อธิษฐาน : เผื่อ “สเปน”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ในเวลาที่งดงาม วานนี้และวันนี้และสืบไป นับพระพร
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “สดุดี 119:105”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9” คุณสุมล/คุณมุกดา
การแสดงของเด็กรวีฯ
:
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเสริม
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ชีวิตข้าขอมอบถวาย”
เทศนา
: “ความรักในบัญญัติ 10 ประการ” (อพยพ 20:1-17) อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “รากฐานของคริสตจักรแท้(พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *