ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 2011

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011

ผู้นำประชุม : คุณปริญญา
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอุลัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :
คุณอรวรรณ/คุณอุรัชนี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณจำเริญ/คุณขวัญเนตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *