ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 2011

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011

ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์
ผู้เทศนา
: อ.วินัย สีสัน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณวรวดี/คุณจินตนาภรณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณอุลัย/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *