สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011

สูจิบัตร 19 มิ.ย. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 19 มิถุนายน ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณปริญญา
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณอรวรรณ/คุณอุรัชนี ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอุลัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณชนมน

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู ข้าต้องการพระเยซู ข้าจะรักและบูชา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “เอเฟซัส 5:1-15” คุณอุลัย
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนภนันท์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู”
เทศนา
: ความบริสุทธิ์ “1 โครินธ์ 5:7” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “เพียงผู้เดียว” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *