หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. การอบรมเรื่อง “การเป็นผู้นำ และสมาชิกที่พอพระทัยของพระเจ้า” ของภาคภาษาจีน โดย อ.ไคเหมินชง วันเสาร์ที่ 28 เวลา 19.00 น. และอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2011 เวลา 10.30 น. และ 13.30 น.
  2. การเชิญนักเรียนชั้นเรียนภาษาจีน และครอบครัว มาร่วมงานประกาศ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม และการจัดกิจกรรมเพื่อการประกาศ ในช่วงบ่าย
  3. สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคมนี้ โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชำนาญเอื้อ  อธิษฐานเผื่อสมาชิกจะเชิญชวนคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า มาร่วมนมัสการและฟังคำเทศนา ขอพระเจ้าทรงเปิดใจทุกคนที่มาฟัง
  4. การเตรียมค่ายคริสตจักรในวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2011 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา อธิษฐานเผื่อคุณวีระวงษ์ (ประธานค่าย) คณะกรรมการในการจัดเตรียมรายการต่างๆ รวมทั้ง อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี (วิทยากร)
  5. การจัดเตรียมงาน 60 ปี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2011 สำหรับการวางแผน และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสม การจัดทำหนังสือ รวมทั้งการติดตามงาน เพื่อให้ทุกอย่างเสร็จทันเวลาที่กำหนด
  6. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการเตรียมการด้านต่างๆ เรื่องการก่อสร้าง การออกแบบ
  7. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาในการดูแล จัดการเรื่องกองทุน และการติดต่อประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย
  8. การจัดงานวันรวีฯ วันที่ 5 มิถุนายน 2011 เวลา 13.00-15.00 ทั้งในส่วนของรายการ การสามัคคีธรรม และการแข่งขันพระคัมภีร์
  9. อธิษฐานเผื่อผู้อาวุโส และพี่น้องที่ไม่สบาย – คุณสุรีรัตน์ สำหรับการผ่าตัดตา คุณชลลดา สำหรับการพักฟื้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *