ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2012

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2012

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์
ผู้เทศนา : อ.วินัย สีสัน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณสุมล/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *