สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2012

สูจิบัตร 12 ก.พ. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณศิลดา/คุณสิชาณีย์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิทาน ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณจำเริญ/คุณฑิฆัมพร

เชิญชวนนมัสการ : “2 โครินธ์ 1:20”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราจะเข้ามาสรรเสริญ เรานำเสียงการสรรเสริญ
ทุกวันเวลา สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ โปรดเปิดดวงตา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โยบ 27:3-6, 42:2; ฮีบรู 13:15-16” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิทาน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
:“พระเจ้าแสนดี”
เทศนา : เข้าใจผิด ” 2 โครินธ์ 1:12-2:4″  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ชำระใจของข้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *