ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2012

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2012

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์                             
ผู้เทศนา
: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ                     
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณวศินี/คุณมนัสวี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *