สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2012

สูจิบัตร 19 ก.พ. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ  ผู้นำประชุม : คุณวิทย์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณพรพรรณา

เชิญชวนนมัสการ :“เอเฟซัส 1:3-10”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระเจ้าเป็นความรัก โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :ซ่อนข้าไว้ สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
อ่านพระวจนะ :“เอเฟซัส 2:1-10; 4:1-5”  คุณเพชรรัตน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระเยซูผู้งามเลิศ”                                           
เทศนา
: ยกโทษให้กัน  “2 โครินธ์ 2:5-11”  อ.วินัย สีสัน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ความรักวิเศษเหนือรักอื่นใด” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *