ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณน้ำทิพย์                    
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณพัทธมน/คุณวรีรัตน์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณอุลัย/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *