สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 มีีนาคม 2012

สูจิบัตร 11 มี.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 11 มีนาคม ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสิชาญ/คุณศิลา
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณชนมน/คุณภูมินทร์

เชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้า ทุกวันเวลา
เพียงผู้เดียว พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โรม 12:1-8” คุณขวัญเนตร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ขอให้ลูก”                                                
เทศนา
: เดินทางสู่ดินแดนพันธสัญญา “ปฐมกาล 12:1-9” อ.วินัย สีสัน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :      “ฉันได้วางใจในพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *