ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิรดี                      
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณวรทัย/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณจำเริญ/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *